ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Lesvos Estate Agency

Αυξάνεται η Φοροαπαλλαγή για Αγορά Α' Κατοικίας

Αυξάνεται η Φοροαπαλλαγή για Αγορά Α' Κατοικίας

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή διατάξεις για τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε αυτές ξεχωρίζει η βελτίωση της φοροαπαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για τις οικογένειες που αποκτούν πρώτη κατοικία.

Οι διατάξεις περιλαμβάνουν και τις διευκολύνσιες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Οικονομικών για επιχειρησεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Όπως για παράδειγμα η αναβίωση των ρυθμίσεων που έχασαν (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) μετά το lockdown καθώς και η δυνατότητα επαναρρύθμισης οφειλών που έχουν απωλεσθεί μετά την 1/112019 και δεν υπήρχε δυνατότητα επαναρρύθμισής του. 

Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές που προβλέπουν οι διατάξεις είναι:

1. Αυξάνεται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή. Ενώ με την προηγούμενη διάταξη οι στεγαστικές ανάγκες του ζευγαριού καλύπτονταν για επιφάνεια πρώτης κατοικίας 70 τμ προσαυξανόμενης κατά 20 τμ για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και κατά 25 τμ για καθένα από τα επόμενα, με τη νέα διάταξη η επιφάνεια για τα τέκνα γίνεται 25 τμ και 30 τμ αντίστοιχα. Έτσι για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας όταν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτάται είναι πλέον έως 120 τ.μ αντί για έως 110 που ίσχυε πριν.

2. Μπορούν μετά από αίτηση του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης τριάντα (30) ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα μέτρα ανακούφισης από την κρίση του κορωνοϊού. Προβλέπεται ότι  Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση επέρχεται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Οι διατάξεις προβλέπουν ότι το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων:

- να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

-αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής, η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

-ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης,

3. Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

4.  Καταργείται η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η.11.2019.

5.  Επανακαθορίζεται/επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο (άρ. 98-109, ν.4611/2019) για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ως εξής: βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ", ή της εταιρείας με την επωνυμία "Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

6. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.04.2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC".

7.  Απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2020 από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από κεφάλαιο ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το φορολογικό έτος 2021 αναστέλλεται η εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από παροχή μισθωτής εργασίας στο δημόσιο και συντάξεις. Δεν ισχύει η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους τα τελευταία δυο χρόνια πιάστηκαν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων

Αξιολογήστε μας

Lesvos Estate Agency on Google Reviews System

Ερεσός

Αξιολογήστε μας

Lesvos Estate Agency on Google Reviews System

Πλωμάρι

Ακολουθήστε μας

Lesvos Eatate Agency on Facebook

στο facebook

Γίνετε Μέλος

Lesvos Eatate Agency on Facebook

στην ομάδα

2004-2024 @Μεσιτικό Γραφείο Lesvos Estate
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σχεδίαση & Φιλοξενία

2004-2024 @Μεσιτικό Γραφείο Lesvos Estate
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σχεδίαση & Φιλοξενία